Nasze cele statutowe:


Celami statutowymi Stowarzyszenia Edukacja przez Internet są:

 • propagowanie szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu,
  a w szczególności edukacji informatycznej,
 • rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sieci komputerowej Internet,
 • przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego,
 • upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego,
 • ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci,
 • wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 • propagowanie idei integracji europejskiej,
 • inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo,
 • doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych,
 • tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i ubóstwem,
 • rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie wiedzy ekonomicznej,
 • zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej,
 • wspieranie osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek w ich działalności na rzecz dobra publicznego,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznych, narkomani, alkoholizmowi, agresji i przemocy,
 • promowanie idei tolerancji i praw człowieka oraz prowadzenie edukacji obywatelskiej,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach: edukacja, sport, kultura, sztuka, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.
Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.