Podejmowane przez nas działania:


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i realizowanie projektów edukacyjnych, w szczególności w zakresie korzystania z zasobów Internetu,
 • podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju Internetu,
 • wspieranie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących Internetu oraz integracji europejskiej,
 • współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie ram prawnych dla rozwoju Internetu w Polsce, oraz dotyczącymi integracji europejskiej oraz Unii Europejskiej,
 • wspieranie technicznego rozwoju Internetu, w szczególności poprzez promocję
  i wspieranie nowych technologii, systemów i zastosowań Internetu, a także współpracę
  z firmami i instytucjami kapitałowymi, działającymi na polu Internetu,
 • inicjowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych oraz analiz dotyczących Internetu,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną, oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 • współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 • organizowanie festynów i pokazów, debat publicznych,
 • prowadzenie szkoleń, prezentacji, seminariów, sympozjów i sesji naukowych
 • prowadzenie działalności wydawniczej, kampanii reklamowych i informacyjnych
 • prowadzenie Internetowego Serwisu Edukacyjnego,
 • wspieranie osób kształcących się przez Internet, zainteresowanych tym zagadnieniem oraz osób prowadzących serwisy internetowe związane z edukacją, w formie konsultacji, spotkań szkoleniowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych,
 • organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach, szkoleniach, warsztatach, kursach, szeroko pojętych działaniach edukacyjnych i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • inspirowanie i udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim,
 • inne działania służące realizacji celów statutowych.
Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.