Projekty zrealizowane:


Rok 2017:

Naszej organizacji:

Aktywność na plus
Złap to! Pozaformalna akademia aktywności

Rok 2016:

Naszej organizacji:

Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego
Od rzecznika do społecznika

Współrealizowane:

Shake up Start ups
Trzeci Sektor dla Polski

Rok 2015:

Naszej organizacji:

Targi przyszłością regionu
Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!
Złap się SAM - Sieć Aktywności Młodzieżowej
Informatycy ZSP 2.0
Mała szkoła - duże możliwości
Świętokrzyska młodzież z plusem

Uczestniczyliśmy w inicjatywach:

Program "dobry wolontariat"

Rok 2014:

Naszej organizacji:

Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie

Współrealizowane:

Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie
Inkubator Trzeciego Sektora

Uczestniczyliśmy w projetach:

Edukacja dla rynku pracy
Modelowy system na rzecz integracji społecznej

Uczestniczyliśmy w inicjatywach:

Świętokrzyska Inicjatywa na rzecz Młodzieży
Kielecki Bank Czasu
Koalicja przeciw mowie nienawiści w internecie

Wspierliśmy projekty:

Polska Cyfrowa Równych Szans

Rok 2013:

Naszej organizacji:

Europejski Tydzień Młodzieży - bo młodym obywatelom zależy!
Euro Forum o Kryzysie
(Poza)Formalna Edukacja

Współrealizowane:

Szkoła partycypacji
Seminarium regionalne Standardy III sektora
Gminowo

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Konferencja "Energia Młodych - świętokrzyskie"

Rok 2012:

Naszej organizacji:

Świętokrzyskie forum młodych - Nam zależy!

Współrealizowane:

Europa dla młodzieży

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Spotkanie w ramach projektu JOBTOWN
Spotkanie w ramach projektu e-Skills for Innovative Cities

Wspieraliśmy projekty:

SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo dla e-Rozwoju

Rok 2011:

Naszej organizacji:

Klub Doinformowanej Młodzieży
Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży
Konkurs fotograficzny "Młodym okiem na Europę"

Współrealizowane:

Lekcje "Eurowolontariat - ciekawy start w dorosłe życie"
III Świętokrzyskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu, kwiecien
"Kawiarenki Obywatelskie" w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim
w ramach projektu "Mój Samorząd"
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu, luty

Uczestniczyliśmy w projektach:

Pozaformalna Akademia Jakości Projektu (PAJP):
Nie pomagaj. Wspieraj! Coaching, doradztwo, facylitacja i moderacja w pracy z młodzieżą
Democity - szkolenie wprowadzajšce do Akcji 1.3 Młodzież w Demokracji
A Young European: active, aware, ... employed - how to work with youth with lover chances

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Konferencja pt. "Fundusze europejskie ogromną szansą dla młodzieży"
Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wspieraliśmy projekty:

E-ruralnet

Rok 2010:

Naszej organizacji:

Małe Kroki - Wielki Postęp

Współrealizowane:

Seminarium dla organizacji pozarządowych posiadających status OPP
Szkolenie Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Szkolenie Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami - możliwości i wyzwania wg
znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu, grudzień
Szkolenie podnoszące wiedzę nt. projektu w programie "Młodzież w działaniu"
oraz pozyskiwania środków z tego Programu, listopad
Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"
w województwie świętokrzyskim, kwiecień
Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"
w województwie świętokrzyskim, luty

Uczestniczyliśmy w projektach:

Nam nie jest łyso! - Łysogórska Akademia Kobiet

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Świętokrzyskie 2010: Internet zmieni region
Świętokrzyska Konferencja Konsultacyjna w ramach projektu
Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania

Rok 2009:

Naszej organizacji:

Punkt Konsultacyjny Programu "Młodzież w działaniu"
Ośrodek Szkoleniowy Programu "Młodzież w działaniu"
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu", czerwiec
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem 'Młodzież w działaniu', czerwiec
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem 'Młodzież w działaniu', kwiecień
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu", kwiecień
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem 'Młodzież w działaniu', marzec
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu", styczeń

Współrealizowane:

Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"
w województwie świętokrzyskim, grudzień
Szkolenie wprowadzające dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu"
w województwie świętokrzyskim, listopad

Uczestniczyliśmy w projetach:

Wizyta studyjna Youth Information w Irlandii
Laboratorium Zabawy - kształtowanie wśród dzieci postaw proinnowacyjnych

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu COMENIUS

Rok 2008:

Naszej organizacji:

Sprawozdanie z działalności RPI Eurodesk Kielce za rok 2008
Sprawozdanie z działalności Punktu Konsultacyjnego Programu 'Młodzież w działaniu'
Szkolenie na temat projektów w programie "Młodzież w działaniu", grudzień
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem 'Młodzież w działaniu', grudzień
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem 'Młodzież w działaniu',
październik
Europejski Tydzień Młodzieży - co młodzieży na sercu leży
Program Studiuj w Danii
Lekcje europejskie 'Co mi daje Unia Europejska'
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem 'Młodzież w działaniu', czerwiec
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych Programem 'Młodzież w działaniu', kwiecień
Konkurs Eurodesk Polska

Współrealizowane:

ENTRE - Przedsiębiorczość
Program Studiuj w Danii na 'OFF FASHION'
III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 'Gwiezdny Krąg'

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu 'Comenius'
Europejski Tydzień Młodzieży. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych Akcją 5.1
Spotkanie informacyjne nt. Program 'Młodzież w działaniu' w Kielcach

Rok 2007:

Naszej organizacji:

Program Studiuj w Danii
Europejski Tydzień Młodzieży 2007
Student - europejski pracownik
Dzień Bezpiecznego Internetu 2007 Kielce

Współrealizowane:

Wizyta studyjna w ramach Progamu Studiuj w Danii
Wizyta studyjna Eurodesk Ireland w Polsce
Art in the cement forest
Wizyta przygotowawcza do Wizyty studyjnej Eurodesk Ireland w Polsce
Dobre praktyki po polsku, czyli praktycznie o FS

Uczestniczyliśmy w projetach:

Edukator - przygotowanie kadr do pracy z bezrobotnymi
Program: Microsoft dla non-profit

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej
Konferencja Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Konferencja Przedsiębiorczość akademicka
Konferencja naukowa Cyberuzależnieni@
Spotkanie konsultantów regionalnych Eurodesk Polska 2007
Konferencja Informacja w europejskiej polityce młodzieżowej
Konferencja Organizacje pozarządowe - ważny partner w rozwoju regionu
Szkolenie Zespół projektowy i partnerstwo w projektach EFS
Szkolenie Kwalifikowalność, sprawozdawczość i monitoring w projektach EFS
Szkolenie Zarządzanie finansowe projektem finansowanym z EFS
Szkolenie Aspekty prawne przy wnioskowaniu do EFS. Prawo Zamówień Publicznych
Szkolenie Partnerstwo międzysektorowe
Szkolenie Zarządzanie projektem
Ankieta nt. Programu Młodzież
Konsultacje nt. Europejskiej Strategii e-Integracji
Wizyta przygotowawcza do projektu Art in the cement forest
Konferencja e-learning w dydaktyce
VII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2007

Rok 2006:

Naszej organizacji:

Look what my art is!
Polish students to Denmark 2006
Konkurs Eurodesk Polska
Sprawozdanie z działalności RPI Eurodesk Kielce za rok 2006

Współrealizowane:

European Youth Electronic Newspaper
Lekcje europejskie 'Co mi daje Unia Europejska'
Tęczowy Internet - Internetowe kursy dla seniorów
Punkt Rekrutacyjny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Spotkanie konsultantów regionalnych Eurodesk Polska 2006
Wizyta studyjna w Aarhus i Herning, Dania
Effective and Sensitive Intercultural Communication Seminar
Regionalna Konferencja na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Ankieta w ramach Raportu pt. 'Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego w nowych krajach
członkowskich - na przykładzie eEdukacja w Polsce'

Konferencja 'Możliwości rozwoju młodzieży oraz rola młodzieży w rozwoju lokalnym'
Międzynarodowe seminarium szkoleniowe europejskiej sieci Eurodesk
Szkolenie dla konsultantów Eurodesk Polska prowadzących lekcje 'Co mi daje Unia Europejska'
Spotkanie grupy roboczej Eurodesk Polska dotyczącej lekcji 'Co mi daje Unia Europejska'
Spotkanie dyrektorów organizacji współpracujących z Eurodesk Polska

Rok 2005:

Naszej organizacji:

Ankieta: Czym dla Ciebie jest Internet?
European Youth Newspaper Online
Klub Webmastera
Internet in youth work and information
Polish students to Denmark
Konferencja Bezpieczny Internet
Sprawozdanie z działalności RPI Eurodesk Kielce za rok 2005

Współrealizowane:

Europejski Tydzień Młodzieży, Kielce
Wizyta studyjna w Aarhus, Dania
Make love not war
Konferencja E-learning. Analiza rozwiązań i wdrożeń
Freedom and Xenophobia

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

European Youth Award 2005
Konferencja Stowarzyszenia Prokuratorów RP dotycząca przestępczości komputerowej

Rok 2004:

Naszej organizacji:

Regionalny Internetowy Portal Młodzieżowy
Wizyta przygotowawcza do projektu sieciowego European Youth Newspaper Online
Internet dla przedszkolaka
Face to face with EYE project and media

Współrealizowane:

Konferencja Edukacja XXI wieku - z myślą o Twojej szkole
BBS Training course
BBS Youth Exchange
Beyond Material Culture
Forest for Future
Youth in Action!

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach:

Beneficjenci Akcji 3 Inicjatywy Młodzieżowe

Copyright
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Polityka Cookies
Home     |    O nas     |    Projekty     |    Publikacje     |    Sponsorzy     |    Partnerzy     |    Kontakt

Wszystkie zamieszczone na stronie tytuły, zdjęcia, loga i oznaczenia są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.