Stworzyliśmy Pozaformalną akademię aktywności.

CEL PROJEKTU

Projekt Złap to! Pozaformalna akademia aktywności został zaadresowany do młodych ludzi w wieku 18-30 lat z Danii, Polski i Portugalii. Projekt stanowił odpowiedź na problem bezrobocia wśród osób młodych. Według danych Komisji Europejskiej i Eurostatu na koniec 2013 r. bezrobocie wśród młodych do 25 roku życia wynosiło odpowiednio: 27,4% w Polsce, 12,9% w Danii, 36,3% w Portugalii.
Celem projektu była poprawa jakości i adekwatności oferty edukacji pozaformalnej trzech organizacji partnerskich: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (Polska), Business Academy Aarhus (Dania), University of Aveiro (Portugalia), w dziedzinie pracy z młodzieżą, dzięki opracowywaniu nowych i innowacyjnych podejść oraz wspieraniu rozpowszechniania najlepszych praktyk.
Cele dodatkowe projektu to: wzmocnienie kluczowych kompetencji młodzieży w zakresie postaw przedsiębiorczych, kreatywności, umiejętności językowych i komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie, zarządzania czasem poprzez uczestnictwo w testowaniu i implementacji metody na podstawie scenariuszy oraz metody pozaformalnej opracowanej przez ekspertów i pracowników młodzieżowych; rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą; ułatwienie dostępu do otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w dziedzinie młodzieży dla uczestników konferencji upowszechniających wyniki pracy intelektualnej projektu.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania: wizyty studyjne w Danii, Polsce i Portugalii, celem wspierania rozpowszechniania najlepszych praktyk; powołanie panelu ekspertów, który opracował metodę pozaformalnej akademii aktywności, jako rezultat pracy intelektualnej projektu; szkolenie dla pracowników młodzieżowych dot. wypracowanej metody; uczestnictwo młodzieży w pozaformalnej akademii aktywności; wydarzenia upowszechniające wyniki pracy intelektualnej. W trakcie realizacji projektu odbywały się spotkania, dyskusje, prace grup roboczych, konferencje, szkolenia, staże, wykorzystywane były case-studies oraz scenariusze.
Rezultatem pracy intelektualnej jest opracowana przez ekspertów i pracowników młodzieżowych metoda pozaformalnej akademii aktywności, która następnie została opisana w publikacji (OER).

PARTNERSTWO

Instytucje tworzące partnerstwo:

  • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (Polska),
  • Business Academy Aarhus (Dania),
  • University of Aveiro (Portugalia).

DO POBRANIA

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2014-2-PL01-KA205-013546
Tytuł projektu: Złap to! Pozaformalna akademia aktywności / Catch it! Non-formal academy of activities
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Nazwa Partnera: Business Academy Aarhus, University of Aveiro
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 120 595,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r. - 31.05.2017 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież, pracownicy młodzieżowi, eksperci, decydenci


Strona projektu