Zwiększamy zakres i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych.

CEL PROJEKTU

Celem projektu Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego było zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie 1 zestawu rekomendacji dla instytucji rynku pracy przez partnerstwo (składające się z podmiotów zajmujących się problematyką młodzieży, IRP, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji oraz organizacji pracodawców) oraz przekazanie ich do 200 instytucji rynku pracy z województwa świętokrzyskiego.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu przygotowano analizę dostępnych dokumentów (desk research) oraz zrealizowano badania ankietowe metodą PAPI oraz CAWI na grupie 1100 młodych osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym NEET oraz wśród 50 przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. W oparciu o wyniki badania ankietowego oraz doświadczenia każdej instytucji wchodzących w skład partnerstwa przygotowano 7 raportów cząstkowych, zawierających opis doświadczenia każdego z partnerów oraz rekomendacje dotyczące młodzieży należącej do grupy NEET.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI

Bazując na wynikach badania oraz komplecie informacji w postaci opracowanych dokumentów, ostateczna wersja rekomendacji dla instytucji rynku pracy opracowana została przez grupę ekspertów.
Na zestaw rekomendacji składają się m.in.:

 1. Rekomendacje dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET, uwzględniające najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego,
 2. Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I PO WER,
 3. Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez MRPiPS oraz KG OHP, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I PO WER,
 4. Rekomendacje zawierające sposób funkcjonowania partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości.

PARTNERSTWO

Instytucje tworzące partnerstwo:

 • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 • Kielecki Park Technologiczny,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Fundacja Możesz Więcej,
 • Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK.

DO POBRANIA

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0026/15
Tytuł projektu: Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość projektu: 285 881,25 PLN
Wartość dofinansowania: 285 881,25 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. - 31.12.2016 r.
Data podpisania umowy: 29.07.2016 r.
Grupa docelowa: Instytucje Rynku Pracy

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.