Umożliwiamy młodzieży aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

CEL PROJEKTU

Projekt Od rzecznika do społecznika miał na celu umożliwienie młodzieży z województwa świętokrzyskiego aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, stwarzał młodym ludziom możliwość rozmowy z ekspertami, politykami i decydentami.
Projekt był realizowany zgodnie z zasadami dialogu usystematyzowanego i wykorzystywał metody edukacji pozaformalnej. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół z województwa świętokrzyskiego: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach oraz inni chętni do udziału w działaniach młodzi ludzie w wieku 13-20 lat.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W projekcie wzięli udział uczniowie dwóch szkół z województwa świętokrzyskiego. W każdej ze szkół uczniowie wybrali swoich rzeczników, których zadaniem było zebranie wniosków, rekomendacji i postulatów swoich rówieśników w takich obszarach jak: mobilność, aktywne obywatelstwo i partycypacja w życiu społecznym. W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez szkolnych rzeczników odbyły się spotkania dyskusyjne z udziałem ekspertów. Dodatkowo każdy rzecznik wykorzystał wybrane przez siebie narzędzie konsultacji, np. sondę, ankietę, wywiad. Aby konsultacje społeczne w szkołach spełniły swój cel, rzecznicy zostali przeszkoleni z zakresu organizacji i przeprowadzania konsultacji społecznych. Zebrane wnioski i postulaty młodzieży zostały przekazane decydentom podczas debaty głównej, którą zorganizowali rzecznicy. Na wydarzeniu obecni byli zaproszeni eksperci, politycy i decydenci.
Aby utrwalić rekomendacje młodzieży powstała publikacja projektowa, która została przekazana władzom, politykom, decydentom i organizacjom młodzieżowym.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2015-2-PL01-KA347-017749
Tytuł projektu: Od rzecznika do społecznika
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 14 684,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. - 30.04.2016 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego


Strona projektu