Stworzyliśmy Pozaformalną akademię przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU

Projekt Shake up Start ups został zaadresowany do osób młodych w wieku 18-30 lat oraz pracowników młodzieżowych z Polski, Chorwacji oraz z Łotwy. Celem projektu było promowanie idei przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej, umiędzynarodowienie pracy z młodzieżą, profesjonalizacja pracowników młodzieżowych, budowanie kompetencji poprzez rozwój nowych i innowacyjnych metod przez cztery instytucje partnerskie: Kielecki Park Technologiczny (Polska), Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Local development agency PINS (Chorwacja), Society "Creative Ideas" (Łotwa).
Promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej jest kluczowe na dzisiejszym rynku pracy. Według danych z 2014 r. w 28 krajach Unii Europejskiej bezrobocie dotknęło 5 milionów młodych osób w wieku poniżej 25 lat i 7,5 mln młodych osób należących do grupy jako NEET. Bezrobocie wśród osób młodych w wieku do 25 lat wynosiło 27,3% w Polsce, 49,7% w Chorwacji i 23,2% na Łotwie.
Dodatkowymi celami projektu było: rozwijanie podstawowych i przekrojowych umiejętności (przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) młodych osób z Chorwacji, Łotwy i Polski, poprzez udział w testowaniu i wdrażaniu metody Pozaformalnej Akademii Przedsiębiorczości; umiędzynarodowienie i rozwój zawodowy pracowników młodzieżowych; wzmocnienie umiejętności cyfrowych, wykorzystywanych w pracy z młodzieżą i promowanie dostępu do otwartych zasobów edukacyjnych (OER).

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania: wizyta studyjna w Polsce, celem wspierania rozpowszechniania najlepszych praktyk; powołanie panelu ekspertów, który opracował metodę pozaformalnej akademii przedsiębiorczości, jako rezultat pracy intelektualnej projektu; szkolenie dla pracowników młodzieżowych dot. wypracowanej metody; uczestnictwo młodzieży w pozaformalnej akademii przedsiębiorczości; wydarzenia upowszechniające wyniki pracy intelektualnej. W trakcie realizacji projektu odbywały się spotkania, dyskusje, prace grup roboczych.
Rezultatem pracy intelektualnej jest opracowana przez ekspertów i pracowników młodzieżowych metoda pozaformalnej akademii przedsiębiorczości, która następnie została opisana w publikacji (OER).

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI

Pozaformalna akademia przedsiębiorczości to metoda bazująca na procesie pozaformalnej edukacji, opierającej się na szkoleniach i doradztwie z profesjonalistami, wymianie inspiracji, nowych pomysłach, motywowaniu, zdobywaniu praktycznej wiedzy, sieciowaniu, promowaniu, umiędzynarodowianiu, itp. Wszystko to ma jeden wspólny mianownik - przedsiębiorczość. Dlatego celem metody jest promowanie nauki przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, umiędzynarodowienie ich pracy i otwieranie jej na współpracę międzysektorową.
Publikacja na temat metody zgromadziła dobre praktyki, doświadczenia i narzędzia, aby wspomóc pracowników młodzieżowych w nauczaniu o tym jak rozpocząć własny biznes, poprzez rozwijanie takich narzędzi jak ICT, zdolności językowe i interpersonalne oraz znajdowanie nowych sposobów kształcenia pozaformalnego. Podręcznik został stworzony dla organizacji pozarządowych (NGOs), organizacji młodzieżowych, szkół, nauczycieli, pracowników młodzieżowych, specjalistów od edukacji pozaformalnej, przedsiębiorców, inkubatorów, akceleratorów, biur karier oraz innych zainteresowanych stron, np. instytucji rządowych/publicznych na szczeblu lokalnym/regionalnym/narodowym. Podręcznik okaże się użyteczny dla każdego, kto chce rozwijać swój warsztat i kompetencje, stosować nowe scenariusze, metody i narzędzia w pracy z młodzieżą.

PARTNERSTWO

Instytucje tworzące partnerstwo:

  • Kielecki Park Technologiczny (Polska),
  • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (Polska),
  • Local development agency PINS (Chorwacja),
  • Society "Creative Ideas" (Łotwa).

DO POBRANIA

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2015-1-PL01-KA205-014238
Tytuł projektu: Shake up Start ups
Nazwa Beneficjenta: Kielecki Park Technologiczny
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Local development agency PINS (Chorwacja), Society "Creative Ideas"
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 101 095,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. - 31.12.2016 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież, pracownicy młodzieżowi, eksperci, decydenci


Strona projektu