Wspieramy wysokiej jakości informację młodzieżową.

CEL PROJEKTU

Celem projektu Youth Information Centers fit to NEET jest wypracowanie innowacyjnego podejścia, które będzie stanowić wzór dla informacji młodzieżowej, odpowiadającej potrzebom młodzieży NEET (ang. not in employment, education or training). Ogólnym celem projektu jest zwiększenie jakości pracy z młodzieżą w zaspokajaniu potrzeb młodzieży NEET w Europie. Poznanie doświadczeń różnych krajów europejskich będzie kluczowe w dostarczaniu innowacyjnych rezultatów tego projektu.
Projekt Youth Information Centers fit to NEET realizujemy w międzynarodowym partnerstwie organizacji z Polski, Macedonii oraz Chorwacji. Liderem projektu jest Coalition of youth organizations SEGA z Macedonii, a partnerem projektu, oprócz naszej organizacji, jest również Udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI z Chorwacji. Coalition of youth organizations SEGA jest krajową siecią organizacji młodzieżowych, która ma na celu rozwijanie i wdrażanie polityk dotyczących młodzieży w Macedonii. Sieć tworzą 23 organizacje członkowskie. Udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI to regionalne centrum informacji młodzieżowej w mieście Rijeka, które prowadzi projekty mające na celu zwiększenie szans osób młodych z mniejszymi możliwościami.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu odbędą się dwa międzynarodowe wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej projektu: w Macedonii oraz w Chorwacji. W ramach projektu oprócz wypracowania innowacyjnego podejścia, które będzie stanowić wzór dla informacji młodzieżowej, odpowiadającej potrzebom młodzieży NEET, eksperci przygotują również webinar dla pracowników młodzieżowych, będący szkoleniem dla pracowników młodzieżowych.
Dzięki realizacji projektu Youth Information Centers fit to NEET będziemy mieli okazję wykorzystać rezultaty naszego poprzedniego projektu "Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego", którego celem było zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (młodzież NEET) poprzez wypracowanie zestawu rekomendacji dla instytucji rynku pracy. Partnerstwo projektu Youth Information Centers fit to NEET to organizacje, które należą do sieci Eurodesk. Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Realizując niniejszy projekt dotychczasowe działania i doświadczenie wszystkich organizacji partnerskich zostaną wykorzystane do wypracowania innowacyjnego podejścia.

PODSTAWOWE DANE

Tytuł projektu: Youth Information Centers fit to NEET
Nazwa Beneficjenta: Coalition of youth organizations SEGA
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka UMKI
Siedziba Beneficjenta: Prilep
Wartość dofinansowania: 47 710,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. - 31.12.2018 r.
Grupa docelowa: młodzież, pracownicy młodzieżowi