Zwiększamy szanse zawodowe wśród uczniów kierunku informatyka i logistyka.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia przez 168 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie i wyrównanie szans zawodowych wśród uczniów kierunku informatyka i logistyka poprzez nabycie kompetencji kluczowych, kompetencji zawodowych i upowszechnianie nowoczesnego nauczania oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez staże zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych przez 80 uczniów w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI

Realizacja zaplanowanych w projekcie zadań, które odnoszą się do zwiększenia wiedzy i umiejętności zawodowo-edukacyjnych spowoduje osiągnięcie celu głównego projektu, który ma bezpośredni wpływ na przygotowanie uczniów ZSP nr 1 w Jędrzejowie do zdania egzaminów zewnętrznych poprzez uzupełnienie niedoborów edukacyjnych. Lepsze dostosowanie systemu edukacji w ZSP nr 1 do potrzeb rynku pracy przyczyni się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie. Korzystanie z ICT w przedmiotach zawodowych warunkuje uzyskanie wysokiego poziomu umiejętności zawodowych, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
Ponadto zaprezentowanie się uczniów podczas staży da im możliwość nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami. Szkoła nawiąże trwałą współpracę z przedsiębiorstwami, która owocować będzie po zakończeniu realizacji projektu, a także zwiększy swoją zdolność do dostarczania na rynek pracy wykwalifikowanych pracowników zainteresowanych pracą w zdobytym zawodzie.

PARTNERSTWO

Instytucje tworzące partnerstwo:

  • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet,
  • Powiat Jędrzejowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

DO POBRANIA

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: RPSW.08.05.01-26-0084/16
Tytuł projektu: Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Nazwa Partnera: Powiat Jędrzejowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość projektu: 727 467,50 PLN
Wartość dofinansowania: 680 787,50 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.08.2019 r.
Data podpisania umowy: 23.05.2017 r.
Grupa docelowa: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie


Strona Partnera