Wspieraliśmy proces kształcenia zawodowego uczniów klas logistycznych i informatycznych.

CEL PROJEKTU

Celem projektu Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu! było wsparcie procesu kształcenia zawodowego młodzieży i zwiększenie jej szans na rynku pracy. Naszym celem  było przygotowanie młodzieży w kompleksowy sposób do podjęcia kariery zawodowej i nawiązania współpracy z przedsiębiorcami.
Projekt "Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!" wspierał proces przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. Projekt był skierowany do uczniów klas logistycznych i informatycznych technikum działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Główne działania opierały się na dwóch uzupełniających się obszarach. Pierwszy z nich to przygotowanie merytoryczne młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki i przygotowanie do egzaminów zawodowych. Drugi obszar obejmował powołanie "Małego Biura Kariery", w ramach którego uczniowie mogli skorzystać z doradztwa zawodowego oraz warsztatów z przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy. Ponadto uczestnicy projektu mieli możliwość zrealizowania płatnych staży u pracodawców. W stażach wzięło udział 28 osób, natomiast łączna liczba uczestników projektu to 116.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI

Projekt przyczynił się do podniesienia atrakcyjności i jakości edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie i wyrównania szans edukacyjnych oraz zawodowych uczniów kierunku informatyka oraz logistyka. Projekt umożliwił również nawiązanie kontaktów między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, a przedsiębiorcami. Uczniowie podnieśli swoje umiejętności i zwiększyli wiedzę z przedmiotów kluczowych: z matematyki oraz język angielskiego oraz z przedmiotów wiodących przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

PARTNERSTWO

Instytucje tworzące partnerstwo:

  • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet,
  • Powiat Jędrzejowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-26-053/13
Tytuł projektu: Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Nazwa Partnera: Powiat Jędrzejowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość projektu: 554 213,70 PLN
Wartość dofinansowania: 484 563,70 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2013 r. - 30.06.2015 r.
Data podpisania umowy: 11.07.2013 r.
Grupa docelowa: uczniowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.