Sieciujemy organizacje młodzieżowe i organizacje pracujące z młodzieżą.

CEL PROJEKTU

Celem projektu Złap się SAM - Sieć Aktywności Młodzieżowej był rozwój potencjału trzeciego sektora na terenie woj. świętokrzyskiego i wzmocnienie jego współpracy z administracją publiczną w zakresie polityki młodzieżowej poprzez utworzenie sieci organizacji pozarządowych.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Dla organizacji, które zadeklarowały chęć współtworzenia sieci zorganizowaliśmy następujące działania:

  • 3 spotkania z ekspertami wedle potrzeb organizacji zrzeszonych w sieci,
  • 3 dwudniowe spotkania w ramach Akademii Animatora: określenie celów sieci, zaplanowanie dalszej pracy, warsztaty wzmacniające kompetencje z zakresu zarządzania i animacji lokalnej, nowe metody pracy z młodzieżą,
  • szkolenie podnoszące kompetencje współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • wizyta studyjna do innej sieci organizacji młodzieżowych,
  • spotkania dyskusyjne z administracją publiczną.

W ramach projektu podjęliśmy szerokie działania promocyjne sieci. Wspólnie opracowaliśmy także standardy funkcjonowania sieci.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI

Dzięki temu projektowi w dn. 8 listopada 2014 r. powstała Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA. Powołały ją do życia 22 organizacje młodzieżowe i pracujące z młodzieżą z terenu województwa świętokrzyskiego. Idea sieci sięga swymi korzeniami wcześniej - w czerwcu 2013 r. powstała nieformalna grupa Świętokrzyska Inicjatywa na rzecz Młodzieży, która skupiła 5 organizacji pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Celem Sieci SYNERGIA jest przede wszystkim wspieranie organizacji członkowskich w rozwoju i profesjonalizacji, umacnianie współpracy organizacji z jednostkami samorządu terytorialnego, wdrażanie standardów pracy z młodzieżą, umacnianie pozytywnego wizerunku i znaczenia organizacji pracujących z młodzieżą.

PARTNERSTWO

Instytucje tworzące partnerstwo:

  • Stowarzyszenie Edukacja przez Internet,
  • Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa,
  • Stowarzyszenie Spektrum Możliwości.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: POKL.05.04.02-00-H99/14
Tytuł projektu: Złap się SAM - Sieć Aktywności Młodzieżowej
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Nazwa Partnera: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa, Stowarzyszenie Spektrum Możliwości
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość projektu: 253 136,15 PLN
Wartość dofinansowania: 253 136,15 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2014 r. - 30.06.2015 r.
Data podpisania umowy: 15.10.2014 r.
Grupa docelowa: organizacje młodzieżowe, organizacje pracujące z młodzieżą

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu obywatelskiego.


Sieć SYNERGIA