Wspieramy poprawę jakości pracy z młodzieżą.

CEL PROJEKTU

Celem projektu "DYOUTH Expedition" jest poprawa jakości pracy z młodzieżą, której efektem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży w społeczeństwie, a w szczególności wykorzystanie potencjału młodzieży należącej do grupy NEET. Osiągniecie założonego celu będzie możliwe poprzez wymianę najlepszych praktyk offline i online oraz opracowanie zestawu narzędzi e-learningowych w zakresie zwiększania przedsiębiorczości wśród młodzieży jako narzędzia zapobiegania wykluczeniu społecznemu wśród osób młodych. Projekt jest realizowany przez konsorcjum dwóch organizacji z Polski oraz Macedonii Północnej.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: wymiana doświadczeń, zebranie najlepszych praktyk w zakresie łączenia metod offline oraz online w uczeniu się przedsiębiorczości, przygotowanie zestawu narzędzi e-learningowych, zwiększających postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży, realizacja pilotażowych warsztatów z młodzieżą, zaproszenie innych zainteresowanych stron do przyłączenia się do istniejącego partnerstwa.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2019-2-MK01-KA205-060550
Tytuł projektu: DYOUTH Expedition
Nazwa Beneficjenta: Coalition of youth organizations SEGA (Macedonia Północna)
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (Polska)
Siedziba Beneficjenta: Prilep
Wartość dofinansowania: 11 844,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.03.2021 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież, pracownicy młodzieżowi, organizacje pozarządowe pracujące z/na rzecz młodzieży, w tym osób należących do grupy NEET


Publikacja projektu