Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie mieszkaniowe dla osób w kryzysie bezdomności.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie mieszkaniowe dla 70 osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, zagrożonych bezdomnością, którzy przebywają w Kielcach oraz podniesienie kompetencji 35 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Działania społeczne, edukacyjne, zdrowotne/profilaktyczne i mieszkaniowe w projekcie wzmocnią aktywność środowiskową osób w kryzysie bezdomności. W efekcie podniosą one umiejętności i kompetencje do zwiększenia samodzielności życiowej w różnych sferach życia społecznego, mieszkaniowego.

Główne działania, w które zaangażowane jest Stowarzyszenie Edukacja przez Internet to organizacja 30 wydarzeń integracyjno-edukacyjnych oraz wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej włączające Uczestników projektu.

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: FESW.09.05-IZ.00-0058/23
Tytuł projektu: SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych
Nazwa Beneficjenta: Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 2 439 603,23 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2024 r. - 31.07.2026 r.
Grupa docelowa: osoby w kryzysie bezdomności, pracownicy MOPR

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+ przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.