Wspieramy poprawę jakości pracy z młodzieżą.

CEL PROJEKTU

Celem projektu "My Career Our Game" jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnej metodologii doradztwa zawodowego, jako trwałego narzędzia zapobiegania zjawisku NEET (osoby nie pracujące, ani nie uczące się). Innowacją metodologii będzie zastosowanie doradztwa zawodowego na wczesnym etapie, zarówno w toku edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz wykorzystanie grywalizacji. Projekt jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji z Portugalii, Polski oraz Macedonii Północnej, które reprezentują różne sektory. Są to: organizacja pozarządowa, koalicja organizacji młodzieżowych oraz uczelnia wyższa.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: wymiana doświadczeń; zebranie najlepszych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego; opracowanie metodologii doradztwa zawodowego, wykorzystującej grywalizacji; mobilność łączona młodzieży, trzy wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej; międzynarodowe spotkanie projektowe; pilotażowe wdrożenie opracowanej metodologii doradztwa zawodowego w trzech krajach Portugalia, Polska i Macedonia Północna

PODSTAWOWE DANE

Nr projektu: 2020-1-PL01-KA205-081121
Tytuł projektu: My Career Our Game
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (Polska)
Nazwa Partnera: Coalition of youth organizations SEGA (Macedonia Północna), University of Aveiro (Portugalia)
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 66 645,00 EURO
Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 31.05.2022 r.
Grupa docelowa: uczniowie, studenci, młodzież, pracownicy młodzieżowi, organizacje pozarządowe pracujące z/na rzecz młodzieży, w tym osób należących do grupy NEET


Publikacja "Model of Face-to-Face Career Guidance"

Publikacja "Early Career Guidance Methodology through gamification"

Załączniki do publikacji "Early Career Guidance Methodology through gamification":
Table of abilities and talents #1
Table of abilities and talents #2
Application form (filled by the participant)
Application form (fi lled by the career counselor)
Initial Interview Form
Agreement with youth
Assessment of the y oung person
My map
Tree
Wild animals
Individual Development Plan
Organize joint workshops with youth - QR codes
Who am I
Identify labour market trends and self-reflection - QR codes
5 x Why?
Ladder
Hand
Suitcase
Refuse bin
White stain
Cube
My achievements on the career path